صنایع هوایی ایران شامل صنایع نظامی، هوا و فضا و استفاده تجاري می باشد. بازرسی، حفظ ایمنی، پیش بینی و پیشگیری عیب ها و خطرات جانی و مالی ناشی از آن به عهده تست های غیر مخرب می باشد. شرکت مهندسی و بازرگانی فنون افزار آمادگی همکاری با صنایع محترم هوایی ایران اسلامی را در زمینه تامین، آموزش و خدمات پس از فروش تجهیزات آزمون های غیر مخرب دارد.