همواره آموزش نسل جدید و تحقیقات و انجام آزمایشات برای توسعه صنعت و اقتصاد یک کشور از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. بدون شک تجهیزات مناسب براي انجام آزمایشات و آموزش موثر در مراکز تحقیقاتی امري حیاتی به حساب می آید. از این رو تامین تجهیزات تخصصی تست هاي غیر مخرب خیلی مهم می باشد. شرکت مهندسی و بازرگانی فنون افزار در زمینه تامین تجهیزات و آموزش این تجهیزات را برای مراکز تحقیقاتی و آموزشی سراسر ایران آمادگی کافی دارد.