فناوری Eddyfi  بالاترین عملکرد را در فناوری های آزمون های غیر مخرب در جهان را ارائه میکند. این شرکت بزرگ کانادایی در سال های اخیر چندیدن شرکت بریتانیایی از قبیل  Silverwing, Teletest, TSC، شرکت فرانسوی M2m، شرکت کانادایی  Inuktun و شرکت آمریکایی Zetec را خریده و با بکارگیری دانش این شرکت ها همکاری های مثبتی در جهت طراحی و تولید محصولات مشترک برای آزمون های غیر مخرب دارد.

از محصولات اختصاصی و مشترک این شرکت میتوان به اثلام زیر اشاره کرد:

 • Eddyfi
  • Inspection Instruments
   • Ectane 2 (Tubing & Surface)
   • Lyft (CUI Scanner)
   • Reddy AC & Tubing ECT
   • Reddy Surface ECA & MFL (Crack & Corrosion Assessment)
  • Inspection Robots & Scanners
   • Pipescan HD
   • Probe Pusher Robot
  • Probe & Sensors
   • IRIS UT Kits
   • PEC Probes
   • PECA Probes
   • Shark HR (Surface-Breaking Cracks Assessment)
   • Spyne Array Probe (Cracks & Subsurface Defects & Pitting Detection)
   • Surface Probes
   • Tubing Probes

 

 • M2M

 

 

 

 • Inspection Instruments
  • Gekka Flaw Detector (PAUT/TOFD/TFM/UT)
  • Mantis Flaw Detector (PAUT/TOFD/TFM/UT)
  • Panther PAUT/TFM Imaging Machine
  • Multi2000 Pocket
  • Phased Array Boards
 • Inspection Robots & Scanners
  • R-Scan Array
  • UT Scanners
 • Probe & Sensors
  • PAUT Probes & Wedges
 • Silverwing

 

 

 • Inspection Instruments
  • FloormapX (MFL Araay Tank Botton Scanner)
  • Swift M (MFL Data Acquisition Instrument)
 • Inspection Robots & Scanners
  • RMS PA (PA Corrosion Mapping)
  • E-Scan Array (Semi-Automated Corrosion Mapping)
  • Scorpion 2 (UT Tank Shell Inspection)
  • R-Scan (Portable UT Inspection System)
  • Pipescan HD (Surface Corrosion & Pitting Detection)
  • Handscan (Tank Bottom Corrosion Screening)
  • LYNCS (Modular Corrosion Mapping & PAUT/TOFD Weld Inspection)

 

 

 • Teletest

 

 

 

 • Inspection Instruments
  • Sonyks (GWT Inspection)
 • TSC

 

 

 • Inspection Instruments
  • Amigo 2 (Detecting & Sizing Surface-Breaking Cracks Through Paint & Coating)
  • U41 (ACFM Subsea Inspection System)
 • Probe & Sensors
  • Sensu 2 Topside (ACFM Probes)
  • Sensu 2 Subsea (ACFM Probes)
  • Sensu Toside Pencil Probes (PACE)
 • Inuktun

 

 

 

 • Inspection Robots & Scanners
  • Mogg (Miniature Magnetic Crawler)
  • LineTrax (Miniature Pipe Inspection Crawler)
  • VersaTrax (Pipe Inspection System)
  • TriTrax (Pipe Inspection System)
  • OnSpec Custom Solutions (Remote Visual Inspection System)
  • Icon Portable Controllers
  • Spectrom (Portable Inspection Cameras)
 • Zetec

 

 

 

 • Inspection Instruments
  • TOPAZ64 (PAUT)
  • TOPAZ32 (PAUT)
  • TOPAZ16 (PAUT)
  • Emerald (PAUT & TFM System)
  • Quartz (Complex & High-Speed UT Inspection)
  • Zircon (Complex & High-Speed UT Inspection)
  • DYNARAY & DYNARAY LITE (Ultra-High Performance PAUT)
 • Inspection Robots & Scanners
  • ElbowFlex (Pipe Elbow Scanner)
  • FlexTrack (Highly Flexible Aerospace Inspection System)
  • Motor Controller
   • ZMC2
   • ZMC4
  • NDT PaintBrush (Corrosion Inspection)

NDT Sweeper (Encoded UT Scanner)